Informacje ogólne


Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach powołany został w dniu 19 maja 2011 roku i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
  • Porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lędzinach zawartego w dniu 19 maja 2011 roku pomiędzy Gminą Lędziny reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lędziny, a następującymi podmiotami: Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bieruniu, Sądem Rejonowym w Tychach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach, Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach, Oddziałem Śląskim Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa; w dniu 26 marca 2012 roku powyższe porozumienie zostało rozszerzone o nowy podmiot – Prokuraturę Rejonową w Tychach; Strony Porozumienia kierując się chęcią niesienia efektywnej pomocy wszystkim osobom, rodzinom, mieszkańcom Lędzin, dotkniętym przemocą w rodzinie oddelegowały do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.
  • Uchwały nr XLIV / 334 / 14 Rady Miasta w Lędzinach, z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  • Zarządzenia nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta Lędziny, z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach.

Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach realizuje zadania zgodnie z wytycznymi określonymi w programie pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny, przyjętym uchwałą nr XXV / 161 / 08 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 28 lutego 2008 roku zmienionej uchwałą nr X / 61 /11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 maja 2011 roku.

Powyższy program wpisuje się w założenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 (Uchwała Nr XLIX/384/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2014r.)

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach - Dział Interwencji Socjalnej i Profilaktyki.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  16‑09‑2015 08:05:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Kukier
email: mops_ledziny@interia.pl
, w dniu:  16‑09‑2015 08:05:22
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2015 08:06:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie